A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk   TV-riport

A+ A A-

Jedlik Ányos sírhelyei

Dr. Holenda Barnabás Jedlik-tanulmánya a következőképpen fejeződik be: “Mi csak szellemünkben tudunk panteont készíteni nagy írónk, politikusaink, tudósaink emlékének. Ezek sorába kell, hogy méltó hely jusson Jedlik Ányosnak, a múlt évszázad csendben, önzetlenül dolgozó tudósának is."

Műszaki nagyjaink, Bp., 1967. Gépipari Tudományos Egyesület.

Győr városa nemcsak emlékezetében, a szellem panteonjában őrizte meg és ápolta Jedlik Ányos örökségét, hanem valósan is kifejezést adott tiszteletének és hálájának. Mintha megvalósult volna a haldokló Jedlik Ányosról a Győri Közlöny 1895. december 12-én írt gondolat: "...az immár megtört testtől búcsúzni készülő lélek a természettudományok mezején nagy dolgokat vitt véghez, míg ereje volt, nevét nagybecsű felfedezéseivel mélyen bevéste önmaga abba a gránitsziklába, melyet emlékezetnek hívunk."

Hogyan gondoskodott a város a
jeles tudós és tanár emlékének a megörökítéséről?

Részben azáltal, hogy nevét adta a város egyik utcájának és oktatási intézményének:

 • 1900-ban, halála után öt évvel neveztek el róla utcát. A javaslatot az a Kautz Gusztáv tanácsos terjesztette elő a közgyűlésen, akivel a díszsírhelyen egy sorban van az ő sírhelye.
 • A Magyar Királyi Állami Gépipari Középiskola és Magyar Királyi Állami Textilipari Szakiskola 1941-ben felvette Jedlik Ányos nevét; abban az évben, amikor az iskola érettségit adó középiskolává vált. Igaz, a hatalom 1948-ban megfosztotta az intézményt a nagy tudós nevétől, de 1955-ben ünnepélyesen újra felvehette. Az iskola azóta is őrzi és ápolja Jedlik Ányos emlékét.
 • Győr a város és a nemzet nagyjai között tartotta számon az itt tanuló, majd itt tanító, sőt első találmányait /forgony, szódavíz/ itt megalkotó fiát.

Jedlik Ányos 1895. december 13-án hunyt el. A belvárosi plébánia halotti anyakönyvébe jegyezték be. Különös, hogy állását az "áldozár" nyelvújítási szóval jelölték meg, ugyanis a szó nem vált általánossá a mindennapi használatban. A szülőhely, Szimő még Szémő megnevezéssel szerepel.

A december 14-i temetés egész napos tiszteletadást jelentett. Délelőtt 9 órakor a bencés templomban - ahol a holttestet felravatalozták - Acsay Ferenc mondott gyászmisét. Délután fél négykor Zalka János püspök szentelte be a halottat; a sírnál Fehér Ipoly főapát vezette a szertartást. Képviseltette magát a város és a Magyar Tudományos Akadémia is.

A halottat a régi, úgynevezett belvárosi temető bencés kriptájában helyezték "örök nyugalomra". Idézőjelbe tettem az örök nyugalom szószerkezetet, hiszen nem a belvárosi temető lett Jedlik Ányos végső nyughelye.

ja_sir5a
A bencés kripta, ahova Jedlik Ányost temették.
(A képet a pannonhalmi apátság fotótára őrizte meg.)

A régi temető a Győr-Budapest vasútvonal bal oldalán az akkori Lópróbáló tér, Marhavásártér (ma Bisinger József sétány) folytatásában helyezkedett el. Sajnos, ennek a temetőnek az emlékét ma már nem őrzi semmi, pedig - mint a későbbiekből kiderül - szép tervek voltak a sírkert emlékének megörökítésére.

Ahogy a város gazdasága fejlődött, ahogy a XIX. század utolsó harmadában egymás után születtek a gyárak - a vagongyár éppen a temető közelében - szükségessé vált a temető bezárása. Erről a közgyűlési határozat 1912-ben született meg. A bezárás idejét 1931. december 31-ében állapította meg. Ezt azonban többször módosították: 1942. január 31-ére, majd "bizonytalan időre elhalasztva." (138./1939. sz. közgyűlési határozat, 1198./1942. sz. ügyirat a levéltárban.)

A hozzátartozók az új temetőbe vihették hozzátartozóik maradványait.

A Szent Benedek-rend győri székháza 1935. május 21-én kelt levelében (Városi Levéltár-5738. /1935. sz. irat) jelentette be a polgármesternek, hogy az új temetőben a 299-303. sz. sírbolthelyet megvásárolta, és ott 20 koporsó befogadására alkalmas dupla családi sírboltot épít. Ide szállították át a régi, a belvárosi bencés kripta halottait

Az áttelepítésre 1935. augusztus 1-jén került sor. Mindkét Győrött megjelenő napilap - a Győri Hírlap augusztus 2-i, a Dunántúli Hírlap augusztus 4-i száma - tudósított az eseményről. Mindegyik cikk azzal fejeződött be, hogy Jedlik Ányos hamvait csak ideiglenesen helyezték el a kriptában, ugyanis a város díszsírhelyen fogja eltemetni.

image7

ja_sir4a

A mai köztemetői vagy nádorvárosi temetői bencés kripta.
A névsorban ötödikként szerepel Jedlik Ányos neve.

A díszsírhely adományozásának a gondolata fokozatosan érlelődött a város értelmiségében. Ahogy közeledett a temető bezárásának időpontja, egyre gyakrabban szólaltak fel a lokálpatrióták - köztük dr. Petz Aladár kórházigazgató -, hogy a "boldog emlékezetű polgárokat, akik a város életében szerepet játszottak, érdemeket szereztek", külön tiszteletben részesítsék.

A város vezetése magáévá tette a javaslatokat, s 1933-ban létrehozta "az érdemes győri polgárok névsorának megállapítására szervezett bizottságot." 1934-ben a névsor elkészült, amelyet aztán a következő években többször felülvizsgáltak, módosítottak.

A Győri Hírlap két héttel a bencés kripta áttelepítése előtt a következőket írta: “Felújult a polgármesternek az a rokonszenves gondolata, amelyik a régi temető szép kápolnáját érintetlenül hagyja, a temetőt pedig emlékparkká alakítja át...Jedlik Ányos István maradványait ki kellene emelni a közös sírból, és a régi temető emlékparkjában külön ligetet alkotni a számára, amelyben kőemlék, kőurna őrizné emlékét." (1935. július 18.)

Az elképzelések, tervek 1939-re, 1940-re kristályosodni látszottak: (138./1939.-42./1940. sz.közgyűlési határozatok.) “A közgyűlés az érdemes régi polgárok elhelyezésére a Bisinger-kápolna körül jelöl ki helyet, és nevüket itt alkalmas módon megörökíti" - illetve "a város díszsírhelyen helyezi el az arra érdemeseket."

Markovics Sándor elkészítette a Bisinger-kápolna körül kialakítandó sírkert tervét is:

ja_sir6a
Másolat a tervrajzról

Sajnos, nem valósult meg. A II. világháború lelassította a munkálatokat. A főjegyző polgármesterhez címzett, 1942. április 28-án kelt levele még mindig csak összegezte a temető megszüntetésével kapcsolatos teendőket. A  megörökítésre szánt harminc név után a következőket írta: "A felsoroltak közül Cruss Miksa lovagot, Dr. Kovács Pál írót külön elbánásban javasolom részesíteni, és kérem, hogy őket a város a köztemetőben díszsírhelyen helyezze fel a korábban exhumált Jedlik Ányossal együtt. Erre a polgármester úr ígéretet is tett."

Közben újjászervezték a díszsírhelyadományozó-bizottságot, s 1942. december 4-én teljesült sokak vágya: díszsírhelyet kaptak az érdemes győri polgárok. Mind a Győri Nemzeti Hírlap, mind a Dunántúli Hírlap tudósított az eseményről.

Ekkor kaptak érdemeikhez méltó elismerést: Jedlik Ányos, Karsay Sándor (és neje), Karpf Antal (és neje), dr. Kovách Pál (és neje), Cruss Miksa és Winterl Antal. A katolikus érdemes polgárok holttetemét Apor Vilmos, az 1945-ben vértanúhalált halt győri püspök szentelte be "nagy asszisztenciával. "Jedlik Ányos sírjánál dr. Bánhegyi Jób bencés redházfőnök, a tanári kar, valamint a tanulóifjúság imádkozott.

Jedlik Ányos síremléke és sírfelirata

Dolgozatomat itt befejezhetném azzal, hogy Jedlik Ányos elnyerte érdemeihez méltó nyughelyét. Mégsem tehetem, mert két különös feltételezésről, elletve eseményről szólni kell.

Az egyik: Az utóbbi években többen kifejezték, hogy a város által adományozott díszsírhely csak jelképes, Jedlik Ányos hamvai továbbra is az 1935-ben épített bencés kriptában vannak. Ezt a feltételezést több bizonyítékkal vélik igazolni.

A következőkkel:

 • Jedlik Ányos neve továbbra is ott szerepel az 1935-ben épített bencés kriptán.(Lásd fotó)
 • Egy temetői alkalmazott azt állítja, hogy látta Jedlik Ányos koporsóját a bencés kriptában.
 • A feltételezést erősítheti a temetésről szóló cikk azon mondata:"...a díszsírhelyek félig már be voltak hantolva."
Vannak érvei azoknak is, akik a díszsírhelyen vélik tudni
Jedlik Ányos maradványait.
Melyek ezek?
 • Az 1935-ös újratemetéskor a győri sajtó arról tudósít, hogy Jedlik Ányos holttetemét csak ideiglenesen helyezték el a közös sírhelyen, ui. a város díszsírhelyet fog számára adományozni.
 • mind a levéltári anyag, mind a sajtó a halottak tetemeinek díszsírhelyre való szállításáról ír.
 • A Halotti törzskönyv Jedlik Ányosnál megjegyzi: "Átszállíttatott a belvárosi temetőből." Tudjuk, hogy a belvárosi temető téves megjelölés, hiszen Jedlik Ányost az új temető bencés kriptájából vihették át, de az "átszállíttatott" szó jelzi, hogy a tetemet mozdították.
 • Dr. Holenda Barnabás, aki ekkor a győri bencés gimnázium igazgatója volt, tehát “megélte” az újratemetést, a Műszaki nagyjaink (Gépipari Tudományos Egyesület, Bp., 1967.) c. kötetben a következőket írta: “Nyugvóhelye nem lett végleges. 1935. aug. 1-re virradó éjjel exhumálták az orvos szerint alig romlott holttestét, és a megszüntetett belvárosi temetőből az új szabadhegyi temetőbe, a rend sírboltjába szállították át. Néhány év múlva érckoporsója a város által adományozott díszsírhelyre került Győr város nagyjai közé...”
 • Közvetett bizonyíték lehet, hogy a feleségükkel együtt eltemetettek nevénél megjegyzik a Halotti törzskönyvben: "Egy koporsóban fekszenek."
 • Vajon Apor Vilmos püspök üres sírokat szentelt be?


A vitát csak a sírok feltárása és a holttetemek exhumálása dönthetné el. A Bencés Rend győri háza, a Városszépítő Egyesület és a Jedlik Ányos Társaság képviselőiből alakult bizottság 1997. december 11-én felnyittatta a kriptát. A kérdést azonban nem sikerült eldönteni, ui. a kriptát egy korábbi temetői rabláskor szétdúlták.

Az utókor emberében felmerül: Folytassuk-e a további - esetleg nagy költségekkel járó - kutakodást? Fontos-e tudni, hogy fizikai valóságában hol nyugszanak Jedlik Ányos hamvai? A történelmi hitelesség kötelességünkké tenné a végső tisztázást, de Jedlik Ányos iránti tiszteletünket ez a bizonytalanság nem korlátozhatja.

A másik esemény, amelyet úgy lehetne jellemezni: "bolhából elefántot csináltak." A Népszabadság 1977. július 22-i számában Vadász Ferenc tollából cikk jelent meg "A hajdani kegyeletsértés leleplezéséről" címen. Eszerint a békéscsabai Hiradótechnikai Vállalat Jedlik Ányos szocialista brigádja Győrbe látogatott, s lerótta tiszteletét a névadó sírjánál. A brigád tagjai észrevették, hogy a síremlék hátlapján egy asszony sírfelirata olvasható. Ez volt a kegyeletsértés.

Az új temetőben valóban felhasználták a régi temető legszebb síremlékeit. Jedlik kőoszlopáról elmulasztották letörölni az előző halott nevét. A városvezetés az újság 1977. szeptember 1-ji számában válaszolt is a "tiszteletlen feledékenység" korrigálásáról:...a téti ipari szövetkezetek szocialista brigádja elvégezte a szükséges munkát."

Ez Jedlik Ányos sírhelyeinek története. Síremléke ma is ott áll Győr város "érdemes polgárai" díszsírhelyeinek sorában: szerényen, tisztán; mégis ünnepélyesen, kifejezve emberi, tanári, tudósi méltóságát, s hirdetve: "Az igazak örökké élnek, és az Úrnál az ő jutalmuk."

Baksa Péter

Megjegyzés:A forrásokra hivatkoztam a szövegben. Felhasználtam még Grábics Frigyes A Jedlik-pályadíj c. dolgozatát. (Kézirat.)  

Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Érettségi utáni képzések (nappali tagozat)

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet nappali tagozatos érettségi utáni képzéseire.

Informatikai, vagy gépészet ágazati érettségivel rendelkezők számára meghirdetett szakokon olyan személy vehet részt, akinek az életkora 2018. december 31-ig nem több mint 21 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

A két éves szakképzésben olyan személy vehet részt, akinek életkora 2018. december 31-ig nem több mint 25 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

Tovább -->

 

Felnőttoktatás a Jedlikben!

2018 szeptemberi indulás. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a következő feltételekkel lehet részt venni...

Tovább -->

kreta feher login

jedlikinfo

adventi gyertya4

Következő események

Kedves Étkezők!

2018. szeptember 1-től érvényes térítési díjak:

Kollégium 100% reggeli+ebéd+vacsora: 897,- Ft.
Kollégium 50% reggeli+ebéd+vacsora: 448,- Ft,

Ebéd 100%: 427,- Ft.
Ebéd 50%: 213,- Ft.

Étlapok -->

Beszedési időpontok:

Hónap Megrendelés Befizetés Pótbefizetés
oktober   szeptember 17. szeptember 24.
november október 1-2-3. október 8. október 15.
december november 5-6-7. november 12. november 19.
január december 3-4-5. december 10. december 17.

Befizetés ideje: 8:30-15:00 óráig

Kérem, hogy pontosan kiszámolt összeget hozzanak magukkal.

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA:

Az étkezés lemondására munkanapokon reggel 8:30-ig van lehetőség a következő napra vonatkozóan.

A lemondás napjára vonatkozóan nincs lehetőség az étkezés lemondására.

Kérjük, a lemondott napokra vonatkozó étkezési jegyeket a portán található dobozba bedobni, mert csak így elszámolható a lemondás!

A LEMONDÁS MEGTEHETŐ: 
E-mail: lemondas@gek.hu   Telefon: +3696/510-680

Menza

A 2018-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2022-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,
2023-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2018. december 13. Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia
A Nap kel 07:30-kor,
nyugszik 16:00-kor.
Holnap
Szilárda
napja lesz.

A 2017/2018-OS TANÉVBEN
A GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
INTÉZMÉNYEIBEN
INDÍTANI KÍVÁNT
INGYENES 
FELNŐTTOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

Letöltés (.xlxs) -->

 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.